ขั้นตอนทำให้ DVmega Hat ใช้ได้ใน img Dtdxa (ต่อจากบทความที่แล้ว)

ขั้นตอนทำให้ DVmega Hat ใช้ได้ใน img Dtdxa (ต่อจากบทความที่แล้ว) เปิดโปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์ดังนี้ sudo nano /boot/cmdline.txt แล้วกดปุ่ม Enter ทำการลบข้อความดังนี้ «ttyAMA0 » หรือ «console=serial0,115200» ดังตัวอย่าง เจอข้อความ «console=serial0,115200» จึงลบออกแค่นี้ ทำการปิดใช้งาน Bluetooth โดยใช้คำสั่ง sudo nano /boot/config.txt แล้วกด Enter พิมพ์เพิ่มบรรทัดสุดท้าย dtoverlay=pi3-disable-bt แล้วกดปุ่ม ctrl+X กดปุม Y กดปุ่ม Enter รีบูตระบบ พิมพ์คำสั่ง sudo reboot ตั้งค่าใน D-STAR Repeater config เพื่อเปิดการใช้งาน DVmega HAT

ขั้นตอนทำให้ DVmega Hat ใช้ได้ใน img Dtdxa (ต่อจากบทความที่แล้ว)

    1. เปิดโปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์ดังนี้ sudo nano /boot/cmdline.txt แล้วกดปุ่ม Enter

    1. ทำการลบข้อความดังนี้ «ttyAMA0 » หรือ «console=serial0,115200» ดังตัวอย่าง เจอข้อความ «console=serial0,115200» จึงลบออกแค่นี้

    1. ทำการปิดใช้งาน Bluetooth โดยใช้คำสั่ง sudo nano /boot/config.txt แล้วกด Enter

พิมพ์เพิ่มบรรทัดสุดท้าย dtoverlay=pi3-disable-bt แล้วกดปุ่ม ctrl+X กดปุม Y กดปุ่ม Enter

    1. รีบูตระบบ พิมพ์คำสั่ง sudo reboot

    1. ตั้งค่าใน D-STAR Repeater config เพื่อเปิดการใช้งาน DVmega HAT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *