การตั้งค่า Hotspot และ วิทยุ เพื่อใช้งาน cross ระหว่าง DMR To P’Nut and DStar

การตั้งค่า Hotspot และ วิทยุ เพื่อใช้งาน cross ระหว่าง DMR To P’Nut and DStar

การตั้งค่า Hotspot

  • ใช่ค่าตามภาพในหน้า comfig โหมด DMR Config แล้วกด apply changes
  • เข้าเมนู Expert
  • เข้าเมนู DMG GW
  • แก้ตามรูป แล้วกด apply changes

การตั้งค่าในส่วนของ วิทยุ ตามตัวอย่างใช้ Expert EP-868D

  • เข้าเมนู Talk Groups
  • เพิ่ม TG6 ตามรูป
  • เพิ่ม CH. ตามรูปเพื่อใช้งานงาน TG6 โดยตั้งค่าความถี่ใหม่ตาม Hotspot ที่ใช้งาน