ขั้นตอนการตั้งให้ ircDDB Gateway และ D-STAR Repeater autostart(ต่อจากบทความที่แล้ว)

เปิดโปรแกรม Terminal พิมพ์คำสั่งดังนี้ sudo su แล้วกด Enter cd /home/pi/.config/autostart แล้วกด Enter nano start_gateway.desktop แล้วกด Enter เพิ่มข้อความนี้ลงไป [Desktop Entry] Type=Application Exec=sudo ircddbgateway -gui หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter พิมพ์คำสั่ง nano start_repeater.desktop แล้วกด Enter เพิ่มข้อความนี้ลงไป [Desktop Entry] Type=Application Exec=sudo dstarrepeater -gui หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter พิมพ์คำสั่งเพื่อสั่งรีบูตระบบ sudo reboot แล้วกด Enter  

เปิดโปรแกรม Terminal พิมพ์คำสั่งดังนี้

sudo su แล้วกด Enter
cd /home/pi/.config/autostart แล้วกด Enter
nano start_gateway.desktop แล้วกด Enter

เพิ่มข้อความนี้ลงไป

[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=sudo ircddbgateway -gui

หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter

พิมพ์คำสั่ง nano start_repeater.desktop แล้วกด Enter

เพิ่มข้อความนี้ลงไป

[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=sudo dstarrepeater -gui

หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter

พิมพ์คำสั่งเพื่อสั่งรีบูตระบบ sudo reboot แล้วกด Enter

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *