ขั้นตอนการตั้งให้ ircDDB Gateway และ D-STAR Repeater autostart(ต่อจากบทความที่แล้ว)

เปิดโปรแกรม Terminal พิมพ์คำสั่งดังนี้ sudo su แล้วกด Enter cd /home/pi/.config/autostart แล้วกด Enter nano start_gateway.desktop แล้วกด Enter เพิ่มข้อความนี้ลงไป [Desktop Entry] Type=Application Exec=sudo ircddbgateway -gui หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter พิมพ์คำสั่ง nano start_repeater.desktop แล้วกด Enter เพิ่มข้อความนี้ลงไป [Desktop Entry] Type=Application Exec=sudo dstarrepeater -gui หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter พิมพ์คำสั่งเพื่อสั่งรีบูตระบบ sudo reboot แล้วกด Enter  

เปิดโปรแกรม Terminal พิมพ์คำสั่งดังนี้

sudo su แล้วกด Enter
cd /home/pi/.config/autostart แล้วกด Enter
nano start_gateway.desktop แล้วกด Enter

เพิ่มข้อความนี้ลงไป

[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=sudo ircddbgateway -gui

หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter

พิมพ์คำสั่ง nano start_repeater.desktop แล้วกด Enter

เพิ่มข้อความนี้ลงไป

[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=sudo dstarrepeater -gui

หลังจากใส่ข้อความเสร็จ กดปุ่ม ctrl+Y กดปุ่ม Enter

พิมพ์คำสั่งเพื่อสั่งรีบูตระบบ sudo reboot แล้วกด Enter

 

ขั้นตอนทำให้ DVmega Hat ใช้ได้ใน img Dtdxa (ต่อจากบทความที่แล้ว)

ขั้นตอนทำให้ DVmega Hat ใช้ได้ใน img Dtdxa (ต่อจากบทความที่แล้ว) เปิดโปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์ดังนี้ sudo nano /boot/cmdline.txt แล้วกดปุ่ม Enter ทำการลบข้อความดังนี้ «ttyAMA0 » หรือ «console=serial0,115200» ดังตัวอย่าง เจอข้อความ «console=serial0,115200» จึงลบออกแค่นี้ ทำการปิดใช้งาน Bluetooth โดยใช้คำสั่ง sudo nano /boot/config.txt แล้วกด Enter พิมพ์เพิ่มบรรทัดสุดท้าย dtoverlay=pi3-disable-bt แล้วกดปุ่ม ctrl+X กดปุม Y กดปุ่ม Enter รีบูตระบบ พิมพ์คำสั่ง sudo reboot ตั้งค่าใน D-STAR Repeater config เพื่อเปิดการใช้งาน DVmega HAT

ขั้นตอนทำให้ DVmega Hat ใช้ได้ใน img Dtdxa (ต่อจากบทความที่แล้ว)

  1. เปิดโปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์ดังนี้ sudo nano /boot/cmdline.txt แล้วกดปุ่ม Enter

  1. ทำการลบข้อความดังนี้ «ttyAMA0 » หรือ «console=serial0,115200» ดังตัวอย่าง เจอข้อความ «console=serial0,115200» จึงลบออกแค่นี้

  1. ทำการปิดใช้งาน Bluetooth โดยใช้คำสั่ง sudo nano /boot/config.txt แล้วกด Enter

พิมพ์เพิ่มบรรทัดสุดท้าย dtoverlay=pi3-disable-bt แล้วกดปุ่ม ctrl+X กดปุม Y กดปุ่ม Enter

  1. รีบูตระบบ พิมพ์คำสั่ง sudo reboot

  1. ตั้งค่าใน D-STAR Repeater config เพื่อเปิดการใช้งาน DVmega HAT

วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater

วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater อุปกรณ์ที่ต้องใช้ Icom id51E-T(Plus2) Raspberry pi 2 ขึ้นไป สาย Data ขั้นตอนการลง IMG Dtdxa ใน Raspi ลง IMG ใน sd card จากลิ้ง Dtdxa.img เสียบสาย data เข้ากับ raspi ใส่ sd card เสียบสายไฟทำการบูตระบบใน Raspi ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆใน Raspi ทำการขยายเนื้อความจุ sd card ใน Raspi เพื่อให้เห็นเนื้อที่ความจุจริง เข้า โปรแกรม terminal พิมพ์คำสั่ง sudo raspi-config … Continue reading “วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater”

วิธีใช้งานโหมด TM หรือ AP ใน Raspi ด้วยโปรแกรม Ircddb gateway และ Dstar repeater

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 • Icom id51E-T(Plus2)
 • Raspberry pi 2 ขึ้นไป
 • สาย Data

ขั้นตอนการลง IMG Dtdxa ใน Raspi

 1. ลง IMG ใน sd card จากลิ้ง Dtdxa.img
 2. เสียบสาย data เข้ากับ raspi ใส่ sd card เสียบสายไฟทำการบูตระบบใน Raspi

ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆใน Raspi

  1. ทำการขยายเนื้อความจุ sd card ใน Raspi เพื่อให้เห็นเนื้อที่ความจุจริง เข้า โปรแกรม terminal

พิมพ์คำสั่ง sudo raspi-config แล้วกด Enter 

เลือกเมนู 7.Advanced Options

เลือกเมนู 1.Expand Filesystem เลือก Finish ระบบจะทำการรีบูต

  1. ทำการอัพค่าต่างๆของตัว Raspi ด้วยคำสั่ง update upgrade และ rpi-update

เปิดโปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์คำสั่งตามนี้
sudo apt-get update กดปุ่ม Entersudo apt-get upgrade กดปุ่ม Enter sudo rpi-update กดปุ่ม Enterแล้วทำการสั่งรีบูต sudo reboot กดปุ่ม Enter

  1. ตั้งค่าใน D-STAR Repeater Config โดนเปลี่ยนจาก callsign HS2YTY เป็นของตัวเอง

  1. ตั้งค่าใน ircDDB Gateway config โดนเปลี่ยนจาก callsign HS2YTY เป็นของเอง

  1. เปิดโปรแกรม ircDDB Gateway และ D-STAR Repeater